“so close yet so far away” | contemporary artists from Cyprus

Description
Turkish

OPEN CALL

“so close yet so far away” | contemporary artists from Cyprus

(October – November 2016, Petah Tikva Museum of Art, Israel)

Nicosia Municipal Arts Centre – Associated with the Pierides Foundation [NiMAC]

This Call invites artists who live and work in Cyprus or Cypriot artists who live abroad and wish to submit proposals for an exhibition at the Petah Tikva Museum of Art in Israel organized by the Nicosia Municipal Arts Centre – Associated with the Pierides Foundation [NiMAC], entitled “so close yet so far away” | contemporary artists from Cyprus. The exhibition, curated by Yiannis Toumazis, will be presented in the autumn of 2016 (the precise dates will be announced at a later stage) and will be featuring works selected through the present call, next to a small number of preselected works which negotiate themes that are considered central to this project.

Concept:

The exhibition will present for the first time in Israel a dynamic group of Cypriot contemporary artists. Its intention is to illustrate how, in this era of globalization and the increased visibility of “peripheral” artistic activity, contemporary artists from the Mediterranean island of Cyprus negotiate issues of history, memory and politics.

Cyprus is so close to Israel, yet at the same time lies so far away. Despite the geographical proximity of the two countries, very little is known about each other and art is no exception. Differences and similarities, a long and dominant historical past, constant geopolitical turmoil and incessant crises: social, religious, political and financial, which continue to affect present and future.

The artists participating in the exhibition will invite us to reflect on history, memory and politics in relation to contemporary Cypriot culture and to the many complexities of Cypriot identity. They will seek to highlight and negotiate existing positions and contradictions surrounding the apparent homogeneity of a globalised environment. Issues of multiculturalism, crossings, displacement, migration, and hybridization will be also crucial in the works presented.

Proposals for the exhibition should preferably concern video works or video installations, without excluding the possibility of the selection of a limited number
of works in other forms of artistic expression.

Important Deadlines:

Deadline for proposals for existing works or new productions:
Friday, 29 January, 2016

Proposals need to be a maximum of 300 words and to clearly describe the work or event, its concept and rationale, and its expected contribution to the general theme
of the exhibition. They must also be accompanied by a short biography of the artist
or artist group, and by visual material and technical specifications. All proposals must be submitted to the Nicosia Municipal Arts Centre, either in hard copy or electronically at info@nimac.org.cy

Following the viewing of proposals, artists may be invited for an interview.
All artists will be notified on the final selection of proposals via e-mail.

In the event that a selected proposal entails new artwork production, a budget
of up to €500 can be made available to the participants for its realisation.

The total number of selected proposals will depend on the quality and relevance
of submitted works, and their technical and financial feasibility.

AÇIK ÇAĞRI

“Çok yakın ama yine de çok uzak” | Kıbrıs’tan çağdaş sanatçılar

(Ekim – Kasım 2016, Sanat, Petah Tikva Müzesi, İsrail)

Lefkoşa Belediyesi Sanat Merkezi – Pierides Vakfı işbirliği ile [NIMAC]

Bu çağrı, Lefkoşa Belediyesi Sanat Merkezi – Associated Pierides Vakfı [NIMAC] tarafından İsrail’deki Petah Tikva Sanat Müzesi’nde düzenlenecek olan “Çok yakın ama yine de çok uzak” temalı sergiye katılmak için önerilerini sunmak isteyen, Kıbrıs’ta ya da yurt dışında yaşayan Kıbrıslı sanatçıları davet etmektedir. Yiannis Toumazis küratörlüğünde düzenlenecek olan sergi, 2016 sonbaharında sunulacaktır (kesin tarihler daha sonraki aşamada ilan edilecektir) ve bu çağrı aracılığıyla seçilecek olan eserlerin yanında az sayıda olan ve bu projenin temasını ele alan, önceden seçilmiş eserlere de yer verilecektir.

Konsept:

Sergi ilk kez İsrail’de yapılıp, çağdaş Kıbrıslı sanatçılardan oluşan dinamik bir grubun gösterimi olacaktır. Serginin esas amacı, küreselleşme çağında, “periferik” sanatsal aktivitenin görünürlüğünün artması olup bir Akdeniz adası olan Kıbrıs’ta tarih, bellek ve siyaset konularının nasıl ele alındığını göstermektir.

Kıbrıs İsrail’e hem çok yakın olup, ama yine de çok uzakta kalmaktadır. İki ülkenin coğrafi yakınlığı olmasına rağmen, birbirleri hakkında bilinenlerin çok az olması bir istisna değildir. Sanat da buna dahildir. Farklılıklar ve benzerlikler, uzun ve baskın tarihsel geçmiş, sürekli yaşanan jeopolitik kargaşa ve sürekli kriz olması: sosyal, dini, siyasi ve mali olarak bugünü ve geleceği etkilemeye devam etmektedir.

Sergiye katılan sanatçılar, çağdaş Kıbrıs kültürüne ilişkin tarih, bellek ve siyasetle ilişkili olarak Kıbrıslı kimliğinin birçok karmaşıklığını yansıtabilmek için bizi davet edeceklerdir. Küresel çevrelerin görünürdeki homojenliğini çevreleyen mevcut pozisyonlarını ve çelişkilerini vurgulamaya çalışacaklardır. Çok kültürlülük, geçişler, yer değiştirme, göç ve melezleşme konuları da sunulan eserler için önemli olacaktır.

Sergi için yapılan öneriler, limitli sayıda olan diğer artistik biçimlerdeki anlatım çalışmalarına da ayırım yapmaksızın, tercihen video çalışmaları veya video entelasyonlarıyla ilgili olmalıdır.

Önemli Tarihler:

Mevcut çalışmalar ya da yeni yapımlar için teklif tarihi: 29 Ocak Cuma, 2016

Verilecek olan teklifler maksimum 300 kelime olmalıdır ve açık olarak çalışmayı veya olayı, konsepti ve gerekçeyi anlatmalıdır. Bunun yanında, sanatçı veya sanatçı grubunun kısa bir özgeçmişi, görsel materyaller ve teknik şartnameyi de içermelidir. Tüm teklifler yazılı çıktı alınarak Lefkoşa Belediye Sanat Merkezine, ya da elektronik formatta info@nimac.org.cy adresine teslim edilmelidir.

Tekliflerin görüntülemelerinin ardından, sanatçılar mülakata davet edilebilirler. Tüm sanatçılar e-posta yoluyla tekliflerin son seçiminden haberdar edilecektir.

Seçilen önerinin, yeni bir sanat eseri olması durumunda, gerçekleştirilebilmesi için 500 €’ya kadar bir bütçe katılımcıların kullanımına verilebilir..

Seçilen tekliflerin hepsi, teslim edilen çalışmaların kalitelerine, konu ile uygun olmalarına, ve teknik ve finansal uygulanabilirliklerine bağlı olacaktır.